نکته

قیمت درج شده برای محصولات جهت خرید یک عدد بیسیم میباشد و میتواند به تعداد دلخواه سفارش داده شود

( بدیهی است جهت استفاده به بیشتر از یک دستگاه نیاز میباشد )